Klauzula informacyjna – proces rekrutacyjny

MEDI-LI-NORM  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wilczy Stok 2, 30 – 237 Kraków, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000709314, NIP: 6772429410, REGON: 368986674, księga rejestrowa 000000199461, tel. 722 11 22 33


Klauzula informacyjna – proces rekrutacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDI-LI-NORM Sp. z o.o. , z siedzibą w Krakowie, ul Wilczy Stok 2, 30-237 Kraków.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw można kontaktować się drogą mailową, pisząc na adres administracja @medilinorm.pl, drogą listowną pisząc na adres siedziby administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 12 656 71 91. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia w związku z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust 2 lit. a RODO¹ .

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy i w tym zakresie konieczne dla celów związanych z nawiązaniem z Panią/Panem stosunku pracy. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Jeśli Pani/Pan wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych: Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Medi-Li-Norm Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością .

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nadmiarowych.

Jeżeli w swoich dokumentach aplikacyjnych zamieszcza Pani/Pan dane osobowe takie jak zainteresowania, informacje o stanie zdrowie, czy inne dane szczególnych kategorii, może Pani/Pan wyrazić zgodę na ich wykorzystanie w celach związanych z wzięciem udziału w procesie rekrutacyjnym.

W tej sytuacji prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej treści: Wyrażam zgodę Medi-Li-Norm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej procedury rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)